بهترین خاک برای بن سایی

استفاده از مخلوط مناسبی از خاک برای درختان بن سای بسیار مهم است. خاک تامین کننده آب و مواد مغذی بن سایی است و همچنین باعث می شود گیاه پایدار بماند. خاک بن سایی که دارای هوادهی به اندازه  کافی است باید آب را درون خود نگه دارد و آب اضافی بتواند از گلدان خارج…