آبیاری بن‌سای

 مقدار آبیاری یک بن‌سای به عوامل متعددی بستگی دارد مانند نوع بن‌سای ، اندازه بن‌سای ‌‌‌، اندازه گلدان ، فصل سال و مخلوط آب و هوا. غیر ممکن است که به شما بگویم چه مقدار باید به بن‌سایی آب داد با این حال در این مقاله چند دستور العمل برای آبیاری بن‌سایی وجود دارد که به…