مطالعه فنولوژی باغ

مطالعه فنولوژی باغ فنولوژی علم مطالعه رویداد های مربوط به تغییرات فصلی و وضعیت آب و هوا در چرخه زندگی گیاهان و حیوانات است.جمع آوری و ضبط داده ها از سال به سال برای مشاهده چگونگی تغییر در نور، دما، و موج دار شدن بارش از طریق محیط زیست، به دانشمندان، باغبان ها و هر کسی…