جین و شاری

جین و شاری   در طبیعت گاهی اوقات تنه درختان دچارحوادث طبیعی مثل صاعقه ، یک دوره خشکی ، آفتاب شدید ، حمله آفات و حمله جوندگان می شوند درنتیجه تنه و بخش هایی از درخت رو به خشکی می روند. اما  درخت قدرت خود را در طبیعت به نمایش می گذارد و با تحمل…